Revize

Revizní technik - Martin Menšík

revizní technik vyhrazených i nevyhrazených zdvihacích zařízení a tlakových nádob stabilních

Tlakové nádoby

Provádíme revize tlakových nádob stabilních dle vyhlášky č. 18/1979 Sb.

Revize tlakových nádob stabilních dle ČSN 690012

- Provozní revize 
- Vnitřní revize 
- Zkouška těsnosti 
- Tlaková zkouška 
- Školení obsluhy s ověřením znalostí

Jedná se zejména o revize a zkoušky těchto vyhrazených zařízení:

- vzdušníky kompresorů 
- expanzomaty
- odlučovače oleje 
- větrníky 
- zásobníky na stlačený vzduch a jiné specifické zařízení

Dokumentace

Zajistíme "Pasport" tlakové nádoby (duplikát) v souladu s ČSN 69 0010, dále založení Záznamníků o provozu tlakové nádoby.

 

Tlakové nádoby Tlakové nádoby

 

Revize tlakových nádob

Provoz tlakových nádob se řídí normou ČSN 690012 a návodem na obsluhu a údržbu vystaveným výrobcem případně dovozcem. 

Druhy revizí a zkoušení nádob:

Výchozí  revize

se provádí před uvedením nádoby do provozu. O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu. Tuto revizi provádí výrobce nebo dodavatel.

Provozní revize

první provozní revize se provádí do 14 dnů po zahájení provozu tlakové nádoby a další pravidelně nejpozději vždy po roce od předchozí provozní prohlídky. Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinností provozovatele tlakové nádoby. 


Provozní revizí se kontroluje zejména:

  1. celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje regulačních uzavíracích a blokovacích zařízení, měřících přístrojů apod.

  2. zda zařízení dle bodu 1. jsou udržovány, kontrolovány a zda je vedena předepsaná dokumentace

  3. způsob provozu

  4. čistota a pořádek v okolí nádoby a bezpečný přístup k nádobám

  5. zda jsou výrobní štítky čitelné a nepoškozené

  6. zda obsluha splňuje podmínky čl.6 Přílohy

Vnitřní revize:

posuzuje se stav nádoby na zevní a vnitřní straně včetně všech výstupů a výstroje. Vnitřní revize se provádí ve lhůtě ne delší než 5 let s přihlédnutím ke konstrukci, stavu a stáří nádoby, provoznímu médiu a zvláštním provozním podmínkám.

Zkouška těsnosti

se provádí po každé vnitřní revizi a to provozním přetlakem. Provádí se zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky.

Tlaková zkouška

se provádí nejpozději 1x za 9 let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Provádí se zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:

  • po každé opravě nebo rekonstrukci

  • po provozní přestávce delší než 2 roky, pokud je to na základě vnitřní revize shledáno nutným

  • po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné po překročení nejvyššího provozního tlaku, nebo teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti, nebo mechanických vlastností materiálu stěn nádoby.

Veškeré revize a zkoušky jsou prováděny v rozsahu norem ČSN, ISO a technické dokumentace výrobců jednotlivých zařízení.